Świetlica

Świetlica Caritas Pallotyńska znajduje się przy ulicy Młodzianowskiej 124 w Radomiu. Mieści się z tyłu Kościoła, gdzie codziennie w dni powszednie od godz. 12.00 do 17.00 prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Placówka działa od 2002 roku. Spotkania realizowane w Świetlicy obejmują cztery podstawowe rodzaje oddziaływań. Są to: 

Działania edukacyjne – oferujące pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w grach i zabawach świetlicowych, rozwijających logiczne myślenie, zajęcia muzyczne, plastyczne, lub informatyczne. 

Oprócz tego prowadzone są działania profilaktyczne z elementami socjoterapii – takie jak: zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny, doskonalenie się w niełatwej sztuce asertywności. Liczne ćwiczenia poszerzają samoświadomość i empatię wychowanków, stosowane techniki mają na celu rozładowywanie stresu, oraz naukę skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów bez używania agresji i przemocy. 

Działania wychowawcze – wiążą się z nauką zasad zachowania w różnych sytuacjach. Uczestnicy zajęć aktywizowani są do udziału w konkursach i zawodach, których celem jest wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim nauka współdziałania w grupie. Możliwość udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, pozwala na rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu. Ponad to, organizowane są imprezy okolicznościowe, kierowane zarówno do wychowanków jak i ich rodziców, mające na celu wspieranie i pogłębianie więzi rodzinnych.

Ostatnim rodzajem oddziaływań Świetlicy są działania opiekuńcze i współpraca z rodzicami uczestników zajęć. Prowadzimy rozmowy indywidualne z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia. Organizujemy zajęcia grupowe dla rodziców, mające na celu przyswajanie właściwego modelu wychowania. Ponadto, placówka zapewnia systematyczne, ciepłe posiłki.

Dzięki licznym atrakcjom typu wspólne wycieczki, kolonie, półkolonie czy zimowiska, dzieci mają szansę wyjść poza obręb miejsca zamieszkania. Doświadczają kontaktu z przyrodą, poznają ciekawych ludzi, miejsca kultury, ucząc się jednocześnie przestrzegania zasad funkcjonowania w miejscach publicznych.